امروز: پنج شنبه، 3 فروردین 1402

نگاهی به مشک آب

نگاهی به مشک آب (مشکه)

برای درست کردن مشک ابتدا لازم می شد پوست را عمل بیاورند. فیلبرگ چگونگی این کار را در بخش جنوبی لرستان در دهه 1930 در کتاب خود آورده و پتی جوواتسن چگونگی آن را در بخش شمالی لرستان، ...