معرفی پیر کمانچه نوازی موسیقی لُری استاد صادقعلی ابراهیم نژاد

تاریخ انتشار : 20 شهریور 1397
استاد صادقعلی ابراهیم نژاد کمانچه نواز پلدختری که سبک خاص خود را در نواختن کمانچه دارد و از جمله اساتید موسیقی لری در دیار لرستان میباشد که با وجود چیره دست بودنش در نواختن کمانچه در گمنامی میان نوازندگان بسر میبرد