چم قلعه پلدختر

چم قلعه پلدختر

تاریخ انتشار : 19 مرداد 1399
در پست قبلی به دوره احداث باغ لیموی جایدر اشاره ای داشتیم و یک تاریخچه خیلی مختصر از دوره ی ساخت آن محوطه را بیان کردیم. در آن گزارش، نام تعدادی از زارعان، رعیت ها و مالکان را برشمردیم که چگونه قریب صد سال پیش با توافق مالک بهری و رعیت بهری زندگی روزمره ی آنها ادامه می یافت