رمز و راز ناشناخته ماندن سرداران شهید و ایثارگران پلدختر چیست؟

رمز و راز ناشناخته ماندن سرداران شهید و ایثارگران پلدختر چیست؟

تاریخ انتشار : 22 اسفند 1397
نمی دانم تا چه اندازه وصیتنامه سیاسی_الهی حضرت امام (ره) را مطالعه کرده اید. آن پیر سفر کرده از چنان بینش عمیق و آینده نگری بالائی برخوردار بود که اغلب پیش بینی ها و هشدارهایی که فرموده بود به تحقق رسید و به عینه همه شاهد رخدادن آنها بودیم