بیماری آسم

بیماری آسم

تاریخ انتشار : 03 بهمن 1397
بیماری آسم یک بیماری است که با التهاب مسیرهای عبور جریان هوا شناخته می شود.این التهاب باعث باریک شدن مسیر عبور هوا و افزایش حساسیت به محرکها و آلرژن ها می شود