موسی خان دیناروند نایب الحکومه ای از بالاگریوه

موسی خان دیناروند نایب الحکومه ای از بالاگریوه

تاریخ انتشار : 04 مهر 1400
هنگامی که ساخت و ساز جاده سراسری در امتداد کوهستان های ملاوی و در کرانه های رودکشکان آغاز شد، تصمیم گرفته بودند که این جاده شوسه عمومی جدید را به عنوان بخشی از پروژه راهسازی، جایگزین جاده قدیمی میانکوه کنند.