امروز: سه شنبه، 8 اسفند 1402

اینجا لرستان است

اینجا لرستان است، ما چقدر خوش بختیم!

غروب هنگام از سرزمین مادری ام شهرستان پلدختر، صنعتی ترین شهر لرستان، سرزمین نفت و گاز با کارخانجات متعدد و کم ترین رقم بیکاری به راه افتادم و از دروازه ورودی آن که در خود بلندترین ...