معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش لرستان:

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش لرستان خبر داد: طرح عید و داستان در مدارس لرستان اجرا می شود

تاریخ انتشار : 25 اسفند 1397
معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش لرستان گفت : طرح عید و داستان به عنوان جایگزین پیک نوروزی در مدارس این استان اجرا می شود.