مردان هميشه پيروز؛

مردان همیشه پیروز، مردانى در جهت وزش باد!

تاریخ انتشار : 07 دی 1397
در اصطلاح سياسى؛ به افرادى كه به اصول و اعتقاد خود پايبند نيستند و در سياست هميشه دنباله رو فرد پيروز با هر گرايش سياسى هستند، مردان هميشه پيروز گفته ميشود