مدیرکل مدیریت بحران استان لرستان؛

۱۲۹هکتار ازجنگل‌ها ومراتع استان تابستان امسال درآتش سوخت/۱۵۰نقطه بحرانی در بحث آتش‌سوزی درلرستان شناسایی شد

تاریخ انتشار : 15 مهر 1397
مدیرکل مدیریت بحران استان لرستان با بیان اینکه ۱۲۹ هکتار از جنگل‌ها و مراتع استان تابستان امسال در آتش سوخت گفت: ۱۵۰ نقطه بحرانی در بحث آتش‌سوزی در لرستان شناسایی شد