امام جمعه پلدختر:

محدود شدن خدمات کمیتۀ امداد به قشری خاص و سیاسی کاری دراین نهاد تبعات ناخوشایندی دارد!

تاریخ انتشار : 22 شهریور 1397
امام جمعه پلدخترگفت:خدمت رسانی کمیتۀ امداد حضرت امام خمینی (ره) در لرستان و بویژه شهرستان پلدختر نباید با سیاسی کاری به قشر خاصی محدود شود بلکه باید به همه نیازمندان ارائه شود