سفری پاییزی در ایران باختری

سفری پاییزی در ایران باختری

تاریخ انتشار : 14 مرداد 1399
لدی دوراند همسر وزیر مختار انگلیس سرمورتیمر است او در ماه نوامبر یا آبانماه سال ۱۳۱۷ هجری قمری برابر ۱۸۹۹ میلادی از دزفول به سمت خاک لرستان عزیمت کرد و از طریق میانکوه به خرم آباد رسید