امروز: یکشنبه، 26 فروردین 1403

دادستان مرکز استان تاکید کرد:

دادستان مرکز استان تاکید کرد: برخورد با تیراندازی‌ها و جرایم مخل نظم عمومی در اولویت است

دادستان مرکز استان با اشاره به اولویت برخورد با جرایم مخل نظم عمومی و تیراندازی‌ها، گفت: شناسایی اراذل و اوباش سابقه دار و مجرمین خطرناک در دستور کار قرار گرفته است ...