رییس کل دادگستری لرستان خبر داد:

رییس کل دادگستری لرستان خبر داد: وضعیت اسفبار آثار تاریخی و میراث فرهنگی لرستان/ حفظ آثار فرهنگی و تاریخی وظیفه‌ی دولت و مردم است.

تاریخ انتشار : 08 مرداد 1398
رییس کل دادگستری لرستان گفت: در مناطق مختلف لرستان بناها و محله های تاریخی ارزشمندی وجود دارد که متاسفانه بعضی از آنها در وضعیت اسفناک وخطرناکی قرار گرفته اند.