امروز: شنبه، 4 تیر 1401

روابط عمومی، شریان ارتباطی سازمان ها و جامعه!

روابط عمومی، شریان ارتباطی سازمان ها و جامعه/ ادارات و سازمان های شهرستان مراقب پل اعتماد بین خود و مردم باشند!

در هر نهاد و سازمانی برآورد میزان رضایتمندی از عملکردها برای حفظ یا ارتقاء و امتداد یافتن یک پروژه یا پروسه فعالیتی، به تبادل نظرات بین مردم و آن سازمان برمیگردد، پس در هر سازمان ...