امروز: پنج شنبه، 9 آذر 1402

عمل نکردن برخی بانکهای لرستان به قوانین بانک‌ مرکزی

یک کارشناس رسمی دادگستری در امور بانکی گفت: عمل نکردن برخی بانکهای لرستان به قوانین بانک‌ مرکزی کمر صنایع تولیدی را خم کرده است.

یک کارشناس رسمی دادگستری در امور بانکی گفت: عمل نکردن برخی بانکهای لرستان به مصوبات شورای پول و اعتبار و قوانین بانک مرکزی، مهمترین عامل خم شدن کمر صنایع تولیدی استان بوده و باعث ...