رئیس جهاد دانشگاهی لرستان:

رئیس جهاد دانشگاهی لرستان خبر داد: آزمون استخدامی در 16 حوزه امتحانی لرستان برگزار می شود

تاریخ انتشار : 14 اسفند 1397
رئیس جهاد دانشگاهی لرستان گفت: ششمین دوره آزمون استخدامی دستگاه‌های اجرایی استان با شرکت هفت هزار و 536 نفر در 1۶ حوزه امتحانی برگزار می شود.