امروز: دوشنبه، 3 اردیبهشت 1403

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی منطقه لرستان مطرح کرد:

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی منطقه لرستان مطرح کرد: کیفیت نان در استان مطلوب نیست.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی منطقه لرستان در خصوص کیفیت نان در استان گفت: میانگین کیفیت نان نسبت به میانگین کشوری مناسب است، اما کافی نیست و باید تلاش بیشتری برای ارتقا کیفیت نان ...