امروز: دوشنبه، 3 اردیبهشت 1403

دولت ساماتی ها در پلدختر چگونه شکل گرفت؟

سکاها پس از آن که بر ایران تاختند، بیست و هشت سال در کشورمان ماندگار شدند،و بعد از آن این خاک را ترک گفتند،اما طایفه ایی از آنها در نواحی جنوبی لرستان و پلدختر امروزین باقی ماندند. ...