امروز: سه شنبه، 28 فروردین 1403

سوختن چوب بلوط های لرستان برای تهیه زغال

سوختن چوب بلوط های لرستان برای تهیه زغال

زمانی که فالکون و هریسون بیش از هشتاد سال قبل، مشغول مطالعه پدیده زمین لغزش کبیرکوه و جایدر بودند، هریسون می گوید: یکبار به تعدادی درخت بلوط بزرگ برخورد کردم که سرنگون شده بودند... ...

نابودی طلای سبز زاگرس

نابودی طلای سبز برای یک گونی زغال!

قطع درختان بلوط و تخریب پوشش گیاهی در شهرستان پلدختر به رویه ای دردآور تبدیل شده و سرمایه های ملی و آینده ی این منطقه به دست عده ای خواسته یا ناخواسته در حال نابودیست، اما گِره ...