امروز: دوشنبه، 3 اردیبهشت 1403

تشدید فقر و کاهش حساسیت جامعه

تشدید فقر و کاهش حساسیت جامعه

فقر و نابرابری در تاریخ بشر کم و بیش وجود داشته است. کم‌تر می‌توان در صحنه‌ی تاریخ زمانی را یافت که چهره‌ی سیاه فقر بر جهان وجود نداشته‌است. واقعیت این است که این روزها چهره‌ی ...