دبیر کل شورای صنفی دانشگاه های علوم پزشکی کشور

دبیرکل شورای صنفی دانشگاه های علوم پزشکی کشور:باخصوصی سازی آموزش پزشکی درتمامی رشته های علوم پزشکی مخالف هستیم/پرستاری یکی ازمهمترین ارکان نظام سلامت است ودستورالعمل خصوصی سازی دانشگاه های علوم پزشکی نه درباره پرستاری ونه هیچ رشته دیگری نبایداجرا شود

تاریخ انتشار : 27 بهمن 1397
دبیرکل شورای صنفی دانشگاه های علوم پزشکی کشور: با خصوصی سازی آموزش پزشکی در تمامی رشته های علوم پزشکی مخالف هستیم/ پرستاری یکی از مهمترین ارکان نظام سلامت است و دستورالعمل خصوصی سازی دانشگاه های علوم پزشکی نه درباره پرستاری و نه هیچ رشته دیگری نباید اجرا شود.