امروز: دوشنبه، 3 اردیبهشت 1403

تشدید احساس فقر در شکافهای دیجیتالی!

تشدید احساس فقر در شکافهای دیجیتالی!

گفتگوی با دکتر مجتبی ترکارانی؛ جامعه شناس و رییس انجمن جامعه شناسی ایران با موضوع تشدید احساس فقر در شکافهای دیجیتالی... ...