چرا کودک تان تمرکز و دقت کافی را ندارد؟

چرا کودک تان تمرکز و دقت کافی را ندارد؟

تاریخ انتشار : 10 اردیبهشت 1399
اگر فرزندتان هنگام درس خواندن، دقت کافی نمی کند و خستگی و بی حوصلگی از خود نشان می دهد و یا در یک جا مدت کمی می نشیند و هنگامی که مشغول کاری است نمی تواند آنرا به پایان برساند و زود خسته می شود. میتوان گفت که فرزند شما دچار کمبود دقت و تمرکز است. البته این کمبود درجات مختلفی دارد