معاون عمرانی استاندار لرستان؛

معاون عمرانی استاندار لرستان خبر داد: خسارت 203 میلیارد تومانی به پل ها و تاسیسات لرستان در سیل اخیر/ خسارت صدرصدی به 1210 واحد شهری و روستای لرستان

تاریخ انتشار : 15 بهمن 1397
معاون عمرانی استاندار لرستان با اشاره به خسارت 203 میلیارد تومانی به پل ها و تاسیسات لرستان در سیل اخیر، گفت: 1210 واحد شهری و روستای لرستان خسارت صددرصدی وارد شده است