امروز: سه شنبه، 28 فروردین 1403

مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری منصوب شد

خدانظر در استاندارى حکم مدیرکلى گرفت

خدانظر دریکوند به عنوان مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری منصوب شد ...