جذب غیرقانونی نیرو انسانی؛

جذب غیرقانونی نیروی انسانی نالایق در ادارات دولتی استان لرستان!

تاریخ انتشار : 28 دی 1397
در اسفند ماه امسال ششمین آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی برگزار خواهد شد و این در صورتی است که بارها مشاهده کرده ایم که در آزمون های استخدامی سراسر کشور استانهای مختلف به جذب نیرو‌ متخصص و باسواد از طریق این آزمون ها می پردازند اما استان لرستان کمترین سهم را در جذب نیرو در این آزمون ها را دارد و قبل از برگزاری این آزمون ها ادارات نیرو های خود‌ از طریق سفارشات نمایندگان و حزب های سیاسی و رابطه