امروز: سه شنبه، 8 اسفند 1402

سبقت مرگ از روند بازسازی و چهارخطه شدن جاده پلدختر خرم آباد؛

سبقت مرگ از روند بازسازی و چهارخطه شدن جاده پلدختر خرم آباد؛چه موقع ترمز مرگ در این جاده کشیده میشود!؟

فوت پنج نفر از همشهریان در دو روز در جاده مرگ داغ تلخی است بر دل رنجیده مردم این دیار حق به یغما رفته و اذهان مردم پلدختر و خانواده های داغدیده جریحه دار شده است. راستش را بخواهید ...