مدیریت بحران زده لرستان

از سرماخوردگی استاندار تا روزه سکوت معاون

تاریخ انتشار : 13 اسفند 1397
پرده دیگری از مدیریت بحران‌زده جلسات اداری لرستان در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی رونمایی شد، جایی که استاندار سرماخورده به جلسه نیامد و معاون وی نیز روزه سکوت گرفت!