تونل کُلُهُرت معمولان

حوادث تونل کُلُهُرت معمولان و محوطه های اطراف آن در سال 1306 هجری شمسی

تاریخ انتشار : 04 مرداد 1399
ما از طریق گزارش های روزنامه ستاره ایران در اواخر تیر ماه سال 1306 هجری شمسی مطلع می شویم که تلاش مقامات دولتی برای احداث و تسطیح جاده خرم آباد به دزفول نیز با پاره ای مقاوت های محلی روبرو گردیده است. لهذا وزرات فوائد عامه به سرپرستی کلنل موریس از وزرات جنگ خواست که برای حفاظت از عملیات راهسازی، قوای نظامی مستقر در خرم آباد را افزایش دهد