امروز: سه شنبه، 28 فروردین 1403

مدیرکل بازرسی استان خبر داد:

مدیرکل بازرسی لرستان خبر داد: معرفی بیش از ۳۰ نفر از پرسنل ادارات استان به هیات تخلفات اداری

مدیرکل بازرسی لرستان از معرفی بیش از ۳۰ نفر از پرسنل ادارات مختلف به هیات تخلفات اداری استان خبر داد و گفت: مجازاتی که برای خاطیان در نظر گرفته شده شامل اخراج، محرومیت از انتصاب ...