امروز: شنبه، 4 تیر 1401

بیماری آسم ؛

آسم را بهتر بشناسیم

آسم یکی از شایعترین بیماری مزمن دوران کودکی بوده و متاسفانه با شرایط کنونی جهان ، و وجود آلرژن های مختلف شیوع آسم در کودکان رو به افزایش است. ...