امروز: سه شنبه، 8 آذر 1401

نقش حیاتی آزمایشگاه در سلامت مردم!!!

امروزه از بین تعاریف مختلف سلامت، شاید بهترین و کامل ترین آنها تعریف ارائه شده از سوی بهداشت جهانی باشد که سلامت را برخورداری از آسایش کامل جسمی، روانی و نه فقط نداشتن بیماری و ...