امروز: شنبه، 1 اردیبهشت 1403

ارگونومی؛

ارگونومی؛ دانشی برای مطابقت محیط کار با انسان

ارگونومی علم چند شاخه ایست که اصلاح و بهينه سازي محيط، مشاغل و تجهيزات را به گونه ایي كه موارد اخير متناسب با محدودیتها وقابليت افراد بوده بیان می کند و دو هدف كلي ارتقاء سطح ...