رئیس سازمان امور مالیاتی خبر داد:

رئیس سازمان امور مالیاتی خبر داد: دریافت نخستین مالیات بر خانه‌های خالی از مرداد ۱۴۰۰

تاریخ انتشار : 03 فروردین 1400
رئیس سازمان امور مالیاتی گفت: نخستین مالیاتی که از خانه‌های خالی دریافت می‌شود، در مرداد ۱۴۰۰ و به اندازه نصف ارزش اجاره ماهانه آن خواهد بود.