امروز: دوشنبه، 3 اردیبهشت 1403

ریشه ی واژه جودکی

ریشه ی واژه جودکی از کجا آمده است؟

کلمه جودکی یک لغت فارسی است، و از دو واژه "جود" و "کی" تشکیل شده که جود به معنای بخشش، سخاوت و پسوند کی به معنای جایگاه جود و بخشش معنا شده است. این کلمه به صورت های جوکی، جویکی و ...