ارگونومی؛

ارگونومی؛ دانشی برای مطابقت محیط کار با انسان

تاریخ انتشار : 16 دی 1397
ارگونومی علم چند شاخه ایست که اصلاح و بهينه سازي محيط، مشاغل و تجهيزات را به گونه ایي كه موارد اخير متناسب با محدودیتها وقابليت افراد بوده بیان می کند و دو هدف كلي ارتقاء سطح سلامت و همچنين بهره وري را در محیط کار دنبال می کند.