آسیب های اجتماعی؛

آسیب های اجتماعی را در یک نگاه بشناسید/مسائل اقتصادی سنگ بنای آسیب های اجتماعی

تاریخ انتشار : 23 دی 1397
با توسعه شهرنشینی و پیشرفت تکنولوژی در ابعاد مختلف زندگی ماشینی،آسب های اجتماعی هم به اشکال مختلف بروز پیدا می کنند که راه های مقابله با آن را باید بررسی و شناخت