امروز: دوشنبه، 3 اردیبهشت 1403

تیغ آبرو یا سپرجان؟

تیغ آبرو یا سپرجان؟ فرزندکشی همیشه در ادبیات اسطوره‌ای ما صبغه تراژدیکی داشته است. مرگ سیاوش نمونه‌ای از این مرگ تراژیک است

فرزندکشی همیشه در ادبیات اسطوره‌ای ما صبغه تراژدیکی داشته است. مرگ سیاوش نمونه‌ای از این مرگ تراژیک است.آدمی در مواجهه با چنین پدیده‌هایی با خودمی اندیشد: وقتی جان فرزند از جان ...