روز جهانی محیط زیست گرامی باد.

تاریخ انتشار : 16 خرداد 1400, 09:47
روز 15 خرداد (5 ژوئن) در سراسر جهان با عنوان روز جهانی محیط زیست می باشد. تاریخچه روز جهانی محیط زیست به سال 1972 بر می‌گردد، در آن سال برای اولین بار، سازمان ملل متحد کنفرانسی را با موضوع انسان و محیط زیست در شهر استکهلم سوئد برگزار کرد

همزمان با برپایی این کنفرانس مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه‌ای را تصویب کرد که منجر به تشکیل UNEP برنامه محیط زیست سازمان ملل شد.

هدف از برگزاری چنین مراسمی جلب توجه عمومی به مسائلی است که محیط زیست را آلوده می‌سازد. هر سال نیز یکی از مسایلی که شدیدا محیط زیست را تهدید می کند به عنوان موضوع این روز انتخاب می شود. 


موضوع روز جهانی محیط زیست امسال "ترمیم اکوسیستم" است. پاکستان به عنوان میزبان جهانی روز عمل خواهد کرد

بر اساس تعریفی از سازمان یونسکو، محیط زیست همه چیز یـا تقریبـاً همـه چیـز را در شامل میشود ؛ انسان، طبیعت و روابط بین این دو را در بر میگیرد . در کلیـه فعالیـتهـاي بشـر تأثیر دارد و از آنها متأثر نیز میگردد.ج

محیط زیست بدین گونه نیز  تعریف شده است: هر آنچه ما را احاطه کرده، بر ما اثر گذارده  و میتواند از ما تأثیر بپذیرد، تشکیل دهنده محیط زیست ما میباشد  همچنین میتوان محیط زیست را شامل هر آنچه فرآیند زیستن را احاطه کرده، در خود فرو گرفته و با آن درکنش متقابل قرار دارد، دانست.

می توان محیط زیست در سه بخش کلی تقسیم نمود:
 (1محیط طبیعی.
 (2محیط اجتماعی- اقتصادي.
 (3محیط انسان ساخت

محیط طبیعی به آن بخش از محیط زیست اطلاق مـیشـود کـه سـاخته و پرداختـه دسـت انسان نباشد. آنچه سبب اطلاق عنوان طبیعی به این بخش از محیط زیست مـیشـود غلبـه نیروهاي طبیعی در شکل بخشیدن به این بخش از محیط زیست میباشد.

محیط اجتماعی- اقتصادي

کلیه کسانی که به نحوي از انحاء از ما تأثیر پذیرفته و یا ما را تحـت تـأثیر قـرار مـیدهنـد،تشکیل دهنده محیط اجتماعی ما می باشند. در این باب اصل کنش متقابل مصداق مییابد.

از این دیدگاه نه تنها افراد و گروهها، که کلیه نهادهـاي اجتمـاعی نیـز- از جملـه دولـت در مفهوم جامع آن و نه تنها قوه مجریه- در حوزه محیط اجتماعی قرار میگیرند.

هدف نهایی محیط زیست در زمینه محیط اجتماعی، توسعه و افزایش آگاهیهاي زیست محیطی در سطح جامعه و نیز تقویت دانش محیط زیست در کلیه سطوح اجرایی مـیباشـد

محیط انسان ساخت

محیط انسانساخت به فضاهایی از بیوسفر اطلاق میشود که توسط انسان ساخته و پرداخته شده باشند. از چنین فضاهایی می توان با عنـاوینی همچـون محـیط زاییـده تفکـر، محـیط فرهنگ ساخت و یا محیط تمدن ساخت یاد کرد.

با شعار: بازنگري ، بازآفريني وترميم نامگذاری شده است. 

بدون شک داشتن محیط زیستی مطلوب  که با تک تک افراد مرتبط است بدون مشارکت همگانی میسر نیست در این بیندیشیم که برای محیطزیستی که در آن زندگی میکنیمو بهبود آن، چه اقدامی داشته ایم ؟ چه قدم مثبتی برداشته ایم؟

چنانچه اقدام مثبتی  داشته ایم ، کماکان به این روند ادامه دهیم و اگر کاری  صورت نداده ایم از امروز شروع کنیم  نیاز است که حفظ محیط زیست به معنی حفظ زندگی می باشد 

اکوسیستمها

اکوسیستم جامعه یا گروهی از موجودات زنده که در یک محیط خاص زندگی می کنند و با یکدیگر تعامل دارند تعریف میشود .

به عنوان مثال ، جنگل های گرمسیری اکوسیستم هایی هستند که از موجوداتی زنده مانند درختان ، گیاهان ، حیوانات ، حشرات و میکرو ارگانیسم ها تشکیل شده اند که در تعامل مداوم بین خود هستند و تحت تأثیر سایر اجزای فیزیکی (خورشید ، دما) یا شیمیایی (اکسیژن یا مواد مغذی) قرار می گیرند 

به طور کلی مفهوم اکوسیستم در مقیاس های مختلفی امکان پذیر است. از موجودات چند سلولی مانند حشرات حیوانات یا گیاهان گرفته تا دریاچه ها ، رشته کوه ها یا جنگل ها گرفته تا سیاره زمین 

به عنوان یکی از مأمنها و اجزای زیستی هستند که نقشش مهمی در حیات دارند.
   
عمدتا اکوسیستمها بر اثر فعالیتهای انسانی (به صورتمستقیمی یا غیر مستقیم ) دچار تخریب ، نابودی یا دگرگونی  شده اند هرچندگاهی  عوامل طبیعی مثل زلزله ، سیل ، آتشفشان ، آتش سوزی ها و ... نیز آسیبهایی را به اکوسیستمها وارد می نمایند . از بین رفتن یک گونه جانوری  را نیز میتوان در یک منطقه نیز بخشی از نابودی اکوسیستم می باشد ترمیم و احیای اکوسیستمها در هر مقیاس شامل آغاز فعالیت یا سرعت بخشی  در جهت پایداری اکوسیستم است .

ترمیم اکوسیستم یعنی اقداماتی که منجرشود که اکوسیستم منابع زیستی و غیر زیستی کافی را داشته باشد و بتواند بدون حمایت روند تکاملی خودرا ادامه دهد و دارای پایداری داخلی  باشد و نسبت به تنشها وفرکانسهای  محیطی مقاومبوده وبا اکوسیستهای همجچوار برهم کنشهای زیستی و غیرزیستی وتراکنشهای فرهنگی داشته  باشد 

توجه به اصول حفظ محیط زیست مانع از تخریب اکوسیستمها بوده و با توجه به اصل مترقی پنجاهم قانون اساسی که حفظمحیط زیست را وظیفه همگانی قلمداد نموده ، میبایست در ایفای این مسئولیت که نقش مستقیمی در سلامت زیست مندان دارد ، مشارکت عال و مثبت نماییم    برای کمک به احیا اکوسیستم‌ها

اقدامات

ابتکار عمل داشته باشیم؛ به یک برنامه حفاظت و احیا طبیعت بپیوندیم   برای احیا طبیعت کمک کنیم.

انتخاب‌ها
رفتار خود را تغییر دهیم، ردپای اکولوژیک خود را کاهش دهیم. منابع را به سمت اقدامات و فعالیت‌هایی سوق دهیم که به حفظ محیط زیست کمک می‌کند نه به تخریب آن. اطرافینمان را به انجام این کارها تشویق کنیم.لینک کوتاه مطلب: https://poldokhtarnews.ir/?newsid=2604

نظر دهید :

نام شما :*
ایمیل شما :
نظر شما :
کد را وارد کنید : *
عکس خوانده نمی‌شود