27 سـال پیش بود که یکى از اهالى منطقه پلدختر در اسـتان لرستان، هنگام شکار به‌طور اتفاقى غارى را کشـف کرد که آغاز یکى از رازهاى باستان‌شناسی ایران شد.

تاریخ انتشار : 21 مهر 1397, 17:49
كلماكره غارى اســت كه مــدت كوتاهى پس از كشــف توســط شــكارچى، حجم بســيار زيادى از ظرف‌های زيبا و متنوع، پیکرک‌های انسانى و حيوانى، ماســك‌هاى زرين و ســيمين و تعدادى سكه، از آن‌جا راهى مجموعه‌ها، موزه‌ها و حراجى‌هاى معروف جهان شــد

اين امر باعث شــد تا طى سه ســال يعنى تا سال 1371، بررســى علمــى غار توســط كارشــناس‌هاى ســازمان ميــراث فرهنگى انجام شــود، امــا در كمال ناباورى، اشــيايى با ارزش هم‌چــون نمونه‌هاى موجود در بازار مجموعه‌داران كشــف نشــد.

تنها شــواهدى از چند تــالار با دهليزهــاى ارتباطى، چنــد آبچال، تكه سفال‌های پراكنده و اســكلت 12 نفــر به دســت آمد

اين در حالی بود كه همچنان تعداد بســيار زيادى از اين اشــيا از حفاران غيرمجاز و دلالان آثار عتيقه توســط نيروهاى امنيتى كشف و توقيف می‌شد

به‌طور تقريبى پــس از حدود 11 ســال، تعدادى از اشياى توقيفى براى پاک‌سازی و محافظت و مرمت به آزمايشگاه مرمت قلعه فلک‌الافلاک تحويل داده شد و تعدادى هم به موزه ملى ايران منتقل شــد.

از آن زمان تاكنون پروژه‌های مطالعاتى آزمايشگاهى گوناگونى در مورد اشــياى غار كلماكره انجام شده و نتايجى از هويت و ســازندگان اين آثار و شــيوه ساخت آن‌ها به دســت آمده است

اين غار ســرانجام پس از 16 سال در ســال 1384 ثبــت ملــى شــد، امــا هنــوز نظــرات دربــاره صاحبــان باســتانى اين اشــيا محل بحث است

پایگاه خبری یافته


لینک کوتاه مطلب: https://poldokhtarnews.ir/?newsid=186

نظر دهید :

نام شما :*
ایمیل شما :
نظر شما :
کد را وارد کنید : *
عکس خوانده نمی‌شود