اکسیژنِ سرمایه اجتماعی برای مهار کرونا

اکسیژنِ سرمایه اجتماعی برای مهار کرونا

تاریخ انتشار : 03 فروردین 1399
پلدختر لرستان نامی آشنا برای ایرانیان است، همان شهری که سالِ درد و رنج 98 با سیلابی سهمگین از آنجا آغاز شد. سیل ویرانگر 12 فروردین، در کمتر از 24ساعت نفسِ زندگی را در شهرستان و شهر پلدختر به شماره انداخته بود